Privacy Verklaring

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van www.wijzijnab.nl In deze verklaring verschaffen wij informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en website van AB. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. AB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die www.wijzijnab.nl verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, en het bezoeken van onze website.  Door het aanmaken van een profiel, afnemen van onze diensten en/of producten, en het bezoeken van onze website geeft u www.wijzijnab.nl om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken. Op onze website kunnen links naar andere websites staan. AB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren van ook om altijd de privacy statement van de betreffende site te lezen.

Contactgegevens

Groningerweg 13B
9765 ZJ Paterswolde
Telefoonnummer: 088 456 1234
Mail:

Persoonsgegevens die wij verwerken

AB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Organisatienaam
– Adresgegevens van de organisatie
– Zakelijke Telefoonnummer
– Zakelijke E-mailadres
– Geanonimiseerde IP-adres
– Locatie gegevens
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld op formulieren op deze website, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@absc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– AB analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– AB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AB neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AB) tussen zit. AB gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Exact Synergy
Wij gebruiken dit systeem om u automatisch per e-mail content van ons (downloads, dpfs) te kunnen sturen als u hier interesse in heeft getoond via een formulier. Daarnaast gebruiken wij dit systeem om u aan te melden voor onze evenementen

Mailchimp
Wij gebruiken dit systeem om u automatisch per e-mail onze nieuwsbrief te sturen indien u zich hiervoor heeft aangemeld via een formulier op onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden

AB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens aan andere derden: dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AB gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe uw geanonimiseerde IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kan je het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics nalezen. www.wijzijnab heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal. De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan www.wijzijnab.nl te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. www.wijzijnab.nl heeft hier geen enkele invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar secretariaat@absc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. AB zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. AB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@absc.nl.

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---